معاونت پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی: دکتر کبری حاجی علیزاده