معاونت پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی: دکتر کبری حاجی علیزاده

مشاهده رزومه 

Email: k.hajializadeh@iauba.ac.ir

شماره تماس مستقیم معاونت: ۰۷۶۳۳۶۷۰۲۴۳

تماس از طریق تلفنهای عمومی دانشگاه : ۴-۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰  داخلی : ۱۲۶۱