لیست کتب منتشر شده توسط اداره انتشارت علمی دانشگاه(بخش اول)

ردیف نام کتاب نویسنده / مترجم سال انتشار ناشر چکیده ای کتاب
1  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصطفی مجد ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
2 معادلات دیفرانسیل معمولی سید جعفر رمضان نیا طلوتی ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
3 اصول حسابداری ذکوان ایمانی و شاداب منوچهری ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
4 انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق نوشین اسدی پیران، سارا صاحب هنر و ایدین یوسفی جاوید ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
5 برنامه ریزی کاربردی سرزمین سید مسعود منوری و مسعود سالاری ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و هرمز دانلود
6 روشهای تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن مهناز برخورداری احمدی، ماریا محمدی زاده ، شهلا پاسلار ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
7 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصطفی مجد ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
8 مدل سازی مشاهده گر آنتروپی سیستم های دینامیکی گسسته محمد حسین اسدیان، ابوالفضل ابراهیم زاده، زهر اسلامی گیسکی ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
9 واژه نامه کاربردی الف تا ی ریاضیات مهناز برخورداری احمدی، منوچهر عسکری، مرجان شاهین زاده ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
10 ریاضیات پیش دانشگاهی الیاس صمدی ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و پارسیان دانلود
11 مبانی پرورش ماهی در قفس مهناز کردگاری و کبری کیائی ضیابری ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود