مدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی : آرش باقری

آزمایشگاه میکروبیولوژی-فیزیولوژی
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه شیمی آلی . شیمی معدنی
آزمایشگاه ژنتیک
آزمایشگاه زمین شناسی . سنگ شناسی
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
آزمایشگاه بتن
آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مدار الکتریکی / مدار الکترونیکی
آزمایشگاه مدار مجتمع
آزمایشگاه مدار مخابراتی
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه معماری کامپیوتر / مدار منطقی
آزمایشگاه نقشه خوانی و علوم زمین
آزمایشگاه زمین شناسی اپتیک
آزمایشگاه پراتیک
آزمایشگاه فیزیک الکتریسته
آزمایشگاه فیزیک حرارت/مکانیک
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایشگاه فسیل شناسی و بلور شناسی
آزمایشگاه کنترل خطی
آزمایشگاه آناتومی
آزمایشگاه شیمی – بیوشیمی
آزمایشگاه گیاه شناسی
آزمایشگاه میکروبیو لوژی
آزمایشگاه PLC
آزمایشگاه شیمی- فیزیک و تجزیه
آزمایشگاه روان شناسی تربیتی
لابرتوار زبان