اداره انتشارات علمی

نام و نام خانوادگی: فریبا قاسمی

سمت: رئیس اداره انتشارات علمی دانشگاه

کتب منتشرشده واحد بندرعباس

اهم وظایف:
- بررسی، پیگیری و نظارت بر چاپ کتب اعضای هیأت علمی.
- توزیع و فروش کتب منتشره.
- انجام امور مربوط  به نشر مجلات علمی.
- نظارت بر چاپ نشریات دانشگاهی.