اداره انتشارات علمی

نام و نام خانوادگی: فریبا قاسمی

سمت: رئیس اداره انتشارات علمی دانشگاه

لیست کتب منتشر شده توسط اداره انتشارات علمی به همراه چکیده ای از کتاب (بخش اول)

لیست کتب منتشره شده توسط اداره انتشارات علمی به همراه چکیده ای از کتاب (بخش دوم)

دانلود عناوین کتب منتشرشده واحد بندرعباس

اهم وظایف:
- بررسی، پیگیری و نظارت بر چاپ کتب اعضای هیأت علمی.
- توزیع و فروش کتب منتشره.
- انجام امور مربوط  به نشر مجلات علمی.
- نظارت بر چاپ نشریات دانشگاهی.