بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلی