آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۱فرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقالهفرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقالهفرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله برای مجوز دفاع از رساله دکترافرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعفرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست مهلت مقالهفرمهای نمره دهی مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرفرمهای تشویق مقالات
فرم تحویل رساله دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشداداره تحصیلات تکمیلی
فرم پروپوزالاداره تحصیلات تکمیلی
عدم تکراری بودن موضوعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیداداره تحصیلات تکمیلی
فرم گزارش پیشرفت کاراداره تحصیلات تکمیلی
فرم تایید اتمام پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجواداره تحصیلات تکمیلی
مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمرهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تاریخ برگزاری دفاعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعاداره تحصیلات تکمیلی