آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نمره دهی مقالات دانشجویینمره دهی مقالات
نحوه آدرسی دهی در مقالاتاداره تحصیلات تکمیلی
نحوه آدرس دهی مقالاتنمره دهی مقالات
مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتتشویق مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرتشویق مقالات
شیوه نامه دوره دکتری غیر پزشکی ۹۶ به بعدتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
شیوه نامه اجرایی ارشد آموزش محور الزام گذراندن پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
ساماندهی سنوات و پرداخت شهریهاداره تحصیلات تکمیلی
رنگی مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان ارشداداره تحصیلات تکمیلی
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتنمره دهی مقالات
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشیاداره تحصیلات تکمیلی
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیتشویق مقالات